ภาพถ่ายจากสถานที่จริง (หน้างาน)

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดระยอง

จังหวัดนครปฐม